Danh mục tin tức

Hướng dẫn sử dụng vận hành cẩu tự hành Soosan

Hướng dẫn sử dụng vận hành Cẩu Tự Hành SOOSAN

H·y vËn hµnh mét c¸ch thËt chËn cho ®Õn khi b¹n quen víi c¸c thao t¸c.

1. Ho¹t ®éng cña b¬m thuû lùc:

  - TÊt c¶ c¸c cÇn ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ trung gian.

  - Kiªm tra dÇu thuû lùc tr­íc khi vËn hµnh.

1.1 Më P.T.O

  (1) Keo phanh tay vµ ®Ó cÇn sè ë vÞ trÝ trung gian (vÞ trÝ mo).

  (2) Ph¶i ch¾c ch¾n lµ c«ng t¾c PTO ®· ë vÞ trÝ OFF.

  (3) Khëi ®éng ®éng c¬ vµ ®¹p x©u c«n.

  (4) Më c«ng t¾c PTO

  (5) Nh¶ c«n tõ tõ

  (6) §îi ®Ó dÇu thuû lùc vµ ®éng c¬ nãng lªn.

1.2 Nh¶ PTO

  (1) Sau khi ®¹p c«n x©u, chuyÓn c«ng t¾c PTO vÒ OFF

  (2) Nh¶ c«n, sau ®ã b¬m thuû lùc xÏ dõng l¹i.

 

2. VËn hµnh cẩu SOOSAN:

2.1 Van ®iÒu khiÓn ch©n trèng

  - Lo¹i SCS330 vµ SCS 8 tÊn ®­îc sö dông van ch©n trèng riªng (8 tay trang).

  - Lo¹i SCS260, 264, 513 ®­îc sö dông côm van chÝnh tæng hîp ®iÒu khiÓn cÈu vµ ch©n trèng (xem h×nh vÏ).

  - Lo¹i SCS1015super vµ c¸c model trªn ®Òu sö dông côm van ch©n trèng 5 tay trang.

 

STT

SCS260, SCS513

SCS320, 330, 730, 740, 915

1

Sau (xilanh th¼ng ®øng, lùa chän)

Sau (xilanh ra ch©n)

2

Sau (xilanh th¼ng ®øng, lùa chän)

Sau (xilanh ra ch©n)

3

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

Sau (xilanh th¼ng ®øng)

4

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

Sau (xilanh th¼ng ®øng)

5

Quay toa

Tr­ước (xilanh ra ch©n)

6

Duçi cÇn

Tr­ước (xilanh ra ch©n)

7

Têi

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

8

N©ng cÇn

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

 

** Cæng sè 1 vµ sè 2 vµ c¸c cæng kh¸c cã thÓ thay ®æi theo lùa chän vµ theo ®iÒu kiÖn vËn hµnh cña b¹n.

2.2 Van ch©n trèng cña seri SCS1015

 • PhÝa tr­ước, bªn ph¶i
 • PhÝa tr­ước, bªn tr¸i
 • PhÝa sau, bªn ph¶i
 • PhÝa sau bªn tr¸i
 • VÞ trÝ vËn hµnh
 • Ga 

Côm van phÝa trªn cã 5 khèi vµ ®­îc sö dông cho c¸c seri SCS1015 trë lªn. Nã kh«ng ®­îc sö dông cho c¸c lo¹i cÈu nhá.

Khi vËn hµnh ch©n trèng, ph¶i ch¾c ch¾n r»ng côm van ë vÞ trÝ trung gian.

2.3 Van ®iÒu khiÓn chÝnh tiªu chuÈn.

- Lo¹i 4 khèi vµ 5 khèi ®­îc sö dông cho SCS330, 730 vµ trªn nã.

- C¸c lo¹i SCS260 vµ 513, tham kh¶o trang bªn.

                    Van 4 khèi                                         Van 5 khèi

 

 

1

2

3

4

5

Van 4 khèi

N©ng cÇn

Têi

Duçi cÇn

Quay toa

 

Van 5 khèi

N©ng cÇn

Têi

Têi

Duçi cÇn

Quay toa

2.4 Van ®iÒu khiÓn chÝnh trªn ghÕ cÈu.

 

1

2

3

4

5

7 tÊn, 4 khèi

N©ng cÇn

Têi

Ra cÇn

Têi

 

7 tÊn, 5 khèi

N©ng cÇn

Têi

Têi

Ra cÇn

Quay toa

9,10 tÊn, 4 khèi

Quay toa

Ra cÇn

Têi

N©ng cÇn

 

9,10 tÊn, 5 khèi

Quay toa

Ra cÇn

Têi

Têi

N©ng cÇn

2.5 Van chuyÓn.

  - L¾p trªn SCS730 vµ c¸c model trªn.

  - Kh«ng l¾p trªn SCS263-SCS513.

 

Van ch©n trèng

 

Van chÝnh

 

 

* Vui lòng liên hệ Nhà phân phối Cẩu Tự Hành Soosan tại Việt Nam:

 Lexim - HINO NHAP KHAU

 • Đ/c: Lô 18A2 - KCN Hà Nội Đài Tư - Số 386 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội
 • Hotline bán hàng: 0962.91.1919
 • Hotline dịch vụ: 0906.26.1685
 • Mail: hinonhapkhauvn@gmail.com
 • Website: http://hinonhapkhau.vn/

 

Trân trọng !

Bình luận (0 Bình luận)

Để lại bình luận