Danh mục tin tức

Hướng dẫn sử dụng vận hành cẩu tự hành Soosan

Hướng dẫn sử dụng vận hành Cẩu Tự Hành SOOSAN

H·y vËn hµnh mét c¸ch thËt chËn cho ®Õn khi b¹n quen víi c¸c thao t¸c.

1. Ho¹t ®éng cña b¬m thuû lùc:

  - TÊt c¶ c¸c cÇn ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ trung gian.

  - Kiªm tra dÇu thuû lùc tr­íc khi vËn hµnh.

1.1 Më P.T.O

  (1) Keo phanh tay vµ ®Ó cÇn sè ë vÞ trÝ trung gian (vÞ trÝ mo).

  (2) Ph¶i ch¾c ch¾n lµ c«ng t¾c PTO ®· ë vÞ trÝ OFF.

  (3) Khëi ®éng ®éng c¬ vµ ®¹p x©u c«n.

  (4) Më c«ng t¾c PTO

  (5) Nh¶ c«n tõ tõ

  (6) §îi ®Ó dÇu thuû lùc vµ ®éng c¬ nãng lªn.

1.2 Nh¶ PTO

  (1) Sau khi ®¹p c«n x©u, chuyÓn c«ng t¾c PTO vÒ OFF

  (2) Nh¶ c«n, sau ®ã b¬m thuû lùc xÏ dõng l¹i.

 

2. VËn hµnh cẩu SOOSAN:

2.1 Van ®iÒu khiÓn ch©n trèng

  - Lo¹i SCS330 vµ SCS 8 tÊn ®­îc sö dông van ch©n trèng riªng (8 tay trang).

  - Lo¹i SCS260, 264, 513 ®­îc sö dông côm van chÝnh tæng hîp ®iÒu khiÓn cÈu vµ ch©n trèng (xem h×nh vÏ).

  - Lo¹i SCS1015super vµ c¸c model trªn ®Òu sö dông côm van ch©n trèng 5 tay trang.

 

STT

SCS260, SCS513

SCS320, 330, 730, 740, 915

1

Sau (xilanh th¼ng ®øng, lùa chän)

Sau (xilanh ra ch©n)

2

Sau (xilanh th¼ng ®øng, lùa chän)

Sau (xilanh ra ch©n)

3

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

Sau (xilanh th¼ng ®øng)

4

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

Sau (xilanh th¼ng ®øng)

5

Quay toa

Tr­ước (xilanh ra ch©n)

6

Duçi cÇn

Tr­ước (xilanh ra ch©n)

7

Têi

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

8

N©ng cÇn

Tr­ước (xilanh th¼ng ®øng)

 

** Cæng sè 1 vµ sè 2 vµ c¸c cæng kh¸c cã thÓ thay ®æi theo lùa chän vµ theo ®iÒu kiÖn vËn hµnh cña b¹n.

2.2 Van ch©n trèng cña seri SCS1015

 • PhÝa tr­ước, bªn ph¶i
 • PhÝa tr­ước, bªn tr¸i
 • PhÝa sau, bªn ph¶i
 • PhÝa sau bªn tr¸i
 • VÞ trÝ vËn hµnh
 • Ga 

Côm van phÝa trªn cã 5 khèi vµ ®­îc sö dông cho c¸c seri SCS1015 trë lªn. Nã kh«ng ®­îc sö dông cho c¸c lo¹i cÈu nhá.

Khi vËn hµnh ch©n trèng, ph¶i ch¾c ch¾n r»ng côm van ë vÞ trÝ trung gian.

2.3 Van ®iÒu khiÓn chÝnh tiªu chuÈn.

- Lo¹i 4 khèi vµ 5 khèi ®­îc sö dông cho SCS330, 730 vµ trªn nã.

- C¸c lo¹i SCS260 vµ 513, tham kh¶o trang bªn.

                    Van 4 khèi                                         Van 5 khèi

 

 

1

2

3

4

5

Van 4 khèi

N©ng cÇn

Têi

Duçi cÇn

Quay toa

 

Van 5 khèi

N©ng cÇn

Têi

Têi

Duçi cÇn

Quay toa

2.4 Van ®iÒu khiÓn chÝnh trªn ghÕ cÈu.

 

1

2

3

4

5

7 tÊn, 4 khèi

N©ng cÇn

Têi

Ra cÇn

Têi

 

7 tÊn, 5 khèi

N©ng cÇn

Têi

Têi

Ra cÇn

Quay toa

9,10 tÊn, 4 khèi

Quay toa

Ra cÇn

Têi

N©ng cÇn

 

9,10 tÊn, 5 khèi

Quay toa

Ra cÇn

Têi

Têi

N©ng cÇn

2.5 Van chuyÓn.

  - L¾p trªn SCS730 vµ c¸c model trªn.

  - Kh«ng l¾p trªn SCS263-SCS513.

 

Van ch©n trèng

 

Van chÝnh

 

 

* Vui lòng liên hệ Nhà phân phối Cẩu Tự Hành Soosan tại Việt Nam:

 Lexim - HINO NHAP KHAU

 • Đ/c: Lô 18A2 - KCN Hà Nội Đài Tư - Số 386 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội
 • Hotline bán hàng: 0962.91.1919
 • Hotline dịch vụ: 0906.26.1685
 • Mail: hinonhapkhauvn@gmail.com
 • Website: http://hinonhapkhau.vn/

 

Trân trọng !

Bình luận (2 Bình luận)

TEdeemava    24 June, 2022 - 05:01 PM

Amtfhz https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Syaqus Ezptsw Amoxicillin Shelf Life cialis Prezzo Cialis 20 Mg In Farmacia Wfbdaq https://newfasttadalafil.com/ - comprar cialis online

Nguyễn Như Bình    28 October, 2021 - 05:08 PM

kính gửi quý Công ty. lời đầu tiên xin cảm ơn quý Công ty đã có hướng dẫn vần cẩu soosan. hiện tại bên mình cũng đang xài xe HINO gác cẩu 6 tấn hiệu SOOSAN, tuy nhiên việc điều khiển qua kinh nghiệm của lái xe. Do đó rất thiếu tài liệu hướng dẫn chi tiết về cẩu SOOSAN. Rất mong quý cty hỗ trợ chia sẻ gửi tài liệu hướng dẫn cẩu SOOSAN. Qúy cty vui lòng gửi tài liệu hướng dẫn cẩu SOOSAN theo địa chỉ mail Binhttd4@gmail.com. trân trọng cảm ơn Qúy Cty.

Để lại bình luận