Danh mục tin tức

Chế độ bảo hành cẩu Soosan và Phạm vi bảo hành cẩu tự hành Soosan

CHÕ §é B¶O HµNH CẨU SOOSAN/ WARRANTY 

C«ng ty C«ng NghiÖp NÆng Soosan (d­ưới ®©y ®­ược gäi lµ “Soosan”), chÕ ®é b¶o hµnh ®­ược tu©n thñ theo c¸c néi dung d­íi ®©y, chu kú b¶o hµnh cho c¸c s¶n phÈm míi cña Soosan lµ 12 th¸ng tÝnh tõ ngµy l¾p ®Æt hoÆc chu kú 18 th¸ng tÝnh tõ ngµy xÕp hµng lªn tµu cña Soosan, tuú theo ®iÒu kiÖn nµo ®Õn trước. Bæn phËn cña Soosan lµ thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n b¶o hµnh theo giíi h¹n b¶o hµnh, Soosan sÏ thùc hiÖn söa ch÷a hoÆc thay thÕ ®èi víi c¸c phô tïng bÞ háng do lçi vËt liÖu hoÆc c¸c sai sãt do l¾p r¸p ë x­ưởng.

Thùc hiÖn söa ch÷a hoÆc thay thÕ c¸c phô tïng trong qu¸ tr×nh b¶o hµnh sÏ chÊm døt khi qu¸ tr×nh b¶o hµnh kÕt thóc.

 

Ngoµi ph¹m vi b¶o hµnh CẨU SOOSAN

  1, L¾p r¸p cÈu sai, b¶o d­ưỡng, söa ch÷a kh«ng ®óng quy tr×nh hoÆc vËn hµnh sai.

  2, C¸c phô tïng mau mßn.

  3, Sö dông c¸c phô tïng kh«ng chÝnh h·ng.

  4, Söa ch÷a vµ c¶i t¹o l¹i cÈu kh«ng ®óng theo thiÕt kÕ nguyªn tr¹ng.

  5, Force Majeure

  6, Lçi xe

  7, Hao phÝ thêi gian: CÈu dõng ho¹t ®éng ®Ó chê söa ch÷a

  8, Chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ nh©n c«ng.

  9, Phô tïng: C¸c phô tïng do ss b¶o hµnh nÕu cã lçi do chÕ t¹o sÏ ®­îc b¶o hµnh lµ 3 th¸ng t×nh tõ ngµy vËn hµnh lÇn ®Çu tiªn hoÆc 6 th¸ng tÝnh tõ ngµy ship hµng tuú theo ®iÒu kiÖn nµo ®Õn tr­íc.

  10, Chi phÝ ®Ó tr¶ l¹i phô tïng háng.

  11, C¸c h­ư h¹i do l­ưu kho vµ vËn chuyÓn.

 12, C¸c h¹ng môc ®­îc s¶n xuÊt bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c.

§¨ng ký b¶o hµnh CẨU SOOSAN và thực hiện bảo hành Cẩu Soosan tại Việt Nam do nhà phẩn phối duy nhất thực hiện là Lexim - HINO NHAP KHAU

  • Đ/c: Lô 18A2 - KCN Hà Nội Đài Tư - Số 386 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội
  • Hotline: 0906.26.1685
  • Mail: hinonhapkhau@gmail.com
  • Website: http://hinonhapkhau.vn/

 

Trân trọng !

 

Bình luận (1 Bình luận)

TerrinK    22 June, 2022 - 06:46 AM

Eifpnc https://newfasttadalafil.com/ - cialis for sale Does Amoxicillin Activate Tick Irkjcc cialis 20 mg cp Cialis Contraindicaciones Del Cialis Texwfk https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Để lại bình luận